لطفاً پس از تکمیل اطلاعات، تصویر کارت ملی خود را به آدرس زیر ارسال نمایید.

noorolaemeh@gmail.com
 

  بدین منظور کافیست از کارت ملی خود با تلفن همراه عکس گرفته
و آن را به آدرس فوق ارسال کنید.  نام برنده مسابقه و مرحله اي كه برنده شده ايد را در عنوان ايميل درج نماييد.