تفسير نفيس ـ جلد 1

     

تفسير نفيس ـ جلد 2

     

تفسير نفيس ـ جلد 3

     

تفسير نفيس ـ جلد 4

 
                             
  تفسير نفيس جلد اول       تفسير نفيس جلد دوم       تفسير نفيس جلد سوم       تفسير نفيس جلد چهارم  
                             
 

مجموعه تفسير نفيس  به بيان تفسير آيات قرآن كريم با استفاده از تفاسير گرانسنگ شيعه (الميزان ، نمونه ، نور و...) به سبك پرسش و پاسخ  تدوين شده است.

جلد اول از اين مجموعه شامل تفاسير سوره حمد و بقره مي‌باشد.

     

مجموعه تفسير نفيس  به بيان تفسير آيات قرآن كريم با استفاده از تفاسير گرانسنگ شيعه (الميزان ، نمونه ، نور و...) به سبك پرسش و پاسخ  تدوين شده است.

جلد دوم اين مجموعه شامل تفاسير سوره آل عمران و  نساء آيات 1 تا 70 مي‌باشد.

     

مجموعه تفسير نفيس  به بيان تفسير آيات قرآن كريم با استفاده از تفاسير گرانسنگ شيعه (الميزان ، نمونه ، نور و...) به سبك پرسش و پاسخ  تدوين شده است.

جلد سوم اين مجموعه شامل تفاسير سوره نساء آيات 70  تا آخر و مائده آيات 1 تا 66 مي‌باشد.

     

مجموعه تفسير نفيس  به بيان تفسير آيات قرآن كريم با استفاده از تفاسير گرانسنگ شيعه (الميزان ، نمونه ، نور و...) به سبك پرسش و پاسخ  تدوين شده است.

جلد چهارم اين مجموعه شامل تفاسير سوره مائده آيات 67  تا آخر و  انعام مي‌باشد.

 
                             
  جزئيات بيشتر       جزئيات بيشتر       جزئيات بيشتر       جزئيات بيشتر