رونمایی از مجموعه کتاب‌های « مصباح هدایت »

« مصباح هدایت » عنوان مجموعه‌ای پنج جلدی است که با استفاده از آیات قرآن و روایات اهلبیت(ع) به پرسش‌های متداول پاسخ گفته است.


رونمایی از کتاب مصباح هدایت توسط آیت الله محمدی گلپایگانی و آیت الله امامی کاشانی


رونمایی از کتاب مصباح هدایت توسط آیت الله محمدی گلپایگانی و آیت الله امامی کاشانی


رونمایی از کتاب مصباح هدایت توسط آیت الله محمدی گلپایگانی و آیت الله امامی کاشانی


رونمایی از کتاب مصباح هدایت توسط آیت الله محمدی گلپایگانی و آیت الله امامی کاشانی