1) برای شرکت در مسابقات هردوره می‌بایست در حساب خود به میزان مبلغ آزمون اعتبار داشته باشید.
(هزینه‌ی هر آزمون در سال 94 برابر با 20,000 ریال می‌باشد وبرای شرکت در  همه‌ی دوره‌ها مبلغ 100,000 ریال اعتبار نیاز دارید)

2) بعد از شارژ نمودن حساب کاربری خود می‌توانید در مسابقات شرکت کنید.
3) شرکت در آزمون
برا ی شرکت در مسابقه‌ی مرحله‌ی 63 از کتاب مصباح هدایت جلد دوم اینجا کلیک نمایید.