جدول مسابقات سال 1398
        مدت دوره 
ردیف عنوان موضوع طرح آغاز پایان
97 می‌خواهم بدانم (1) پاسخ به پرسش‌های اعتقادی جنت الحدیث 1398/2/1 1398/5/25
98 شکوه صبر  آشنایی با زندگانی و فرمایشات امام کاظم(ع) جنت المعرفت 1398/3/1 1398/6/25
99 اسوه‌های اخلاق(1) حکایاتی آموزنده از زندگانی اهلبیت(ع) جنت الفردوس 1398/3/1 1398/6/25
100 امام رئوف آشنایی با زندگانی و فرمایشات امام رضا (ع) جنت المعرفت 1398/4/1 1398/7/25
101 می‌خواهم بدانم (2) پاسخ به پرسش‌های اعتقادی جنت الحدیث 1398/4/1 1398/7/25
102 گوهر جود  آشنایی با زندگانی و فرمایشات امام جواد (ع) جنت المعرفت 1398/5/1 1398/8/25
103 اسوه‌های اخلاق (2) حکایاتی آموزنده از زندگانی اهلبیت(ع) جنت الفردوس 1398/5/1 1398/8/25
104 آفتاب هدایت آشنایی با زندگانی و فرمایشات امام باقر (ع) جنت المعرفت 1398/6/1 1398/9/25
105 مصباح هدایت (5) حکمت‌ها و پندهایی از امامان معصوم (ع) جنت الحدیث 1398/6/1 1398/10/25
106 اسوه استقامت آشنایی با زندگانی و فرمایشات امام حسن‌عسکری(ع) جنت المعرفت 1398/7/1 1398/10/25
107 اسوه‌های اخلاق(3) حکایاتی آموزنده از زندگانی اهلبیت(ع) جنت الفردوس 1398/8/1 1398/11/25
108 می‌خواهم بدانم (3) پاسخ به پرسش‌های اعتقادی جنت الحدیث 1398/8/1 1398/11/25
109 عطر انتظار  آشنایی با زندگانی و فرمایشات امام زمان (عج) جنت المعرفت 1398/8/1 1398/11/25