بيست و چهارمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « تفسير نفيس - جلد 3 » در استان تهران
بيست و چهارمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « تفسير نفيس - جلد 3 »  از 14 تير تا 6 شهريور 1390 اجرا شد. اين مرحله از مسابقات با محوريت استان تهران برگزار گردید.
رديف کد ملي
1 0068811128
2 0620142332
3 0620590866
4 0620591072
5 0621492620
6 0110361512
7 0083354956
8 0019011830
9 3932138031
10 6649880231
11 0066042887
12 0066142725
13 0058817141
14 0035690208
تفسیر نفیس , انتشارات نورالائمه , مرحله بیست و چهار