بيستمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « فخر آفرينش» در استان لرستان
بيستمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه (ع) بر اساس كتاب « فخر آفرينش » به مناسبت گراميداشت مقام رسول اكرم(ص) از 23 خرداد تا 10 تير 1390 اجرا شد. اين مرحله از مسابقات با محوريت استان لرستان برگزار گردید.
شماره ملي نفرات برگزيده مسابقه مرحله 20 كه به صورت تلفني در مسابقه شركت كرده‌اند
رديف              کد ملي
1         0015762033
2         0035676353
3         0638868793
4         0026108054
5         0075699753 
6         0037081691 
7         6039120134
8         0019227523
9         4131160854
10      0012522066
11      0622179527
12      0533541069
13      0620312866
14      0452675715
فخر آفرینش , انتشارات نورالائمه , مرحله بیستم