پانزدهمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه - براساس كتاب " تفسير نفيس ـ جلد دوم " 

 


 

پانزدهمين مرحله مسابقات بزرگ نورالائمه بر اساس جلد دوم از كتاب « تفسير نفيس » از تاريخ 5 مرداد 1389 تا تاريخ 1 بهمن 1389 برگزار خواهد شد. جلد دوم از كتاب ارزشمند «تفسير نفيس» به تفسير سوره‌هاي « ال عمران » و « نساء ـ تا آيه 70» اختصاص دارد و با روش پرسش و پاسخ، با شيوه‌اي نوين به سئوالات متداول و رايج پاسخ گفته است. در اين كتاب سعي شده است با اجتناب از پرداختن به مطالب حاشيه‌اي، فرصت مناسبي را براي پاسخگويي به پرسش‌هاي اعتقادي و ديني بر اساس آيات قرآن براي مخاطبان فراهم آورد.

مهلت پاسخگويي به سئوالات مسابقه تا تاريخ 1 بهمن 1389 بود و اسامي برگزيدگان در تاريخ 26 بهمن 1389 در همين صفحه گرديد. اين مرحله از مسابقات با محوريّت استان تهران اجرا گرديد و جوايز در مورخ 28 بهمن 1389 پس از نماز مغرب و عشا در « مسجد سپهسالار حسين » ـ واقع در تهران، نارمك، خيابان شهيد عبادي جنوبي ـ تقديم نفرات برگزيده شد.

 

  مرحله پانزدهم مسابقات نورالائمه ـ تفسير نفيس ـ جلد دوم  
         

 

 

 

 
 

اسامي برگزيدگان مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه (ع)
در اين مرحله از مسابقات به 110 نفر از نفرات برگزيده جوايز ارزنده‌اي اهدا گرديد. از اين تعداد 30 نفر توسط موسسه فرهنگي نورالائمه و 90 نفر توسط ستاد اجراي مسابقات در استان بوشهر انتخاب شدند. اين اسامي مربوط به سهميه موسسه فرهنگي نورالائمه مي‌باشد.

 

رديف
كد ملي
1
0072742070
2
0072962941
3
0011111666
4
0058817141
5
0014027739
6
0052548104
7
0021152721
8
0638868793
9
0052424618
10
6649889431
11
0620148713
12
0480440131
13
0064950867
14
0019011830
15
0058846549
16
0533888344
17
0083633006
18
0011607548
19
6649931314
20
0024593567
21
0017971535
22
0078801079
23
0012867233
24
0012011241
25
0064669726
26
0452651824
27
5449703783
28
0060529857
29
3932789482
30
0073862967

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

تصاوير مراسم اهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات نورالائمه

 

تهران- زمستان 1389


اهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اياهداي جوايز مرحله پانزدهم مسابقات بزرگ نورالائمه ـ زمستان 1389 ـ مسجد سپهسالار حسين _ آقاي محسني اژه اي