تصاویر دیدار سردار حجازی از موسسه فرهنگی نورالائمه

 

دیدار سردار حجازی ـ فرمانده ستاد مشترک سپاه ـ از موسسه فرهنگی نورالائمهدیدار سردار حجازی ـ فرمانده ستاد مشترک سپاه ـ از موسسه فرهنگی نورالائمهدیدار سردار حجازی ـ فرمانده ستاد مشترک سپاه ـ از موسسه فرهنگی نورالائمه


دیدار سردار حجازی ـ فرمانده ستاد مشترک سپاه ـ از موسسه فرهنگی نورالائمه


دیدار سردار حجازی از دفتر موسسه فرهنگی نورالائمه (ع)


دیدار سردار حجازی از دفتر موسسه فرهنگی نورالائمه (ع)


دیدار سردار حجازی از دفتر موسسه فرهنگی نورالائمه (ع) دیدار سردار حجازی از دفتر موسسه فرهنگی نورالائمه (ع)