لطفا تصوير كارت ملي خود را با حجم كمتر از 200 كيلو بايت ارسال نماييد.